Na jaké dokumenty dodané s kompresorem mám nárok?

K zakoupenému kompresoru má zákazník nárok na dodání následujících dokumentů:

ES prohlášení o shodě
Zákon č. 22/1997 Sb. upravuje povinnost dodat zákazníkovi prohlášení o shodě u stanovených výrobků. Kompresory, které mají elektrickou část, jsou považovány za stroj a mohou mít ve většině případů i tlakovou část, jsou na základě směrnic evropské unie pro strojní zařízení 2006/42ES (směrnice MD), elektrická zařízení 2014/35ES (směrnice EMC), tlaková zařízení 2014/68ES (směrnice PED) nebo směrnice pro jednoduché tlakové nádoby 2014/29ES (směrnice SPVD) považovány za stanovené výrobky a povinnost dodat ES prohlášení o shodě se jich týká. Musí být vždy dodáno ES prohlášení o shodě k celému stroji, které musí být v českém jazyce a musí obsahovat duplikát štítku stroje. Dále musí být dodáno ES prohlášení o shodě k tlakové nádobě a ES prohlášení o shodě k pojistnému ventilu, a to rovněž v českém jazyce. Nicméně tato povinnost se týká pouze nádob a pojistných ventilů instalovaných na tlakové nádoby, jejichž součin objemu a tlaku je vyšší než 50 bar.l. Pokud je tedy například na malém kompresoru nádoba s objemem 6 litrů a maximální pracovní tlak kompresoru činí 8 bar, je součin 48 bar.l a povinnost dodávat ES prohlášení o shodě pro vzdušník a pojistný ventil prodávající nemá.

Návod k použití
Zákazník má nárok na návod k použití k celému stroji, a to v českém jazyce. Obdobně jako u ES prohlášení o shodě pro vzdušník a pojistný ventil má zákazník nárok na dodání návodu k použití v českém jazyce, ovšem pouze v případech, kdy se jedná o instalace vzdušníku se součinem objemu a tlaku vyšším než 50 bar.l.

Certifikát typu tlakové nádoby
Pokud spadá tlaková nádoba do oblasti posuzování shody podle směrnice PED nebo SPVD, má zákazník nárok na tzv. EC type examination certificate (certifikát typu tlakové nádoby). Certifikát vystavuje pro výrobce nádoby notifikovaná osoba a certifikát tak dokládá, že při konstrukci a výrobě nádoby byly splněny veškeré požadavky uvedených směrnic. Co se týká jazykové verze, postačuje dodání certifikátu v libovolném jazyce evropského společenství.

V souvislosti s prováděním revizí tlakových nádob se zákazníci často dotazují na povinnost dodání passportu tlakové nádoby. Uvádění výrobků na trh je dnes řešeno výhradně na základě harmonizované legislativy evropského společenství, tj. zmíněného zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a předmětných směrnic ES – v oblasti tlakových nádob, směrnic PED a SPVD. V těchto dokumentech není pasport a jeho dodání uvedeno.

Passport tlakové nádoby zpravidla vyžaduje revizní technik, který provádí výchozí revizi a následné revizní úkony na základě vyhlášky č. 18/1979 pro vyhrazená tlaková zařízení a na základě technické normy ČSN 69 0012. Povinnost výrobce tlakové nádoby dodat pasport je uvedená v §5 odst. 1 zmíněné vyhlášky, ovšem v §1 odst. 2 je uvedeno, že se tato vyhláška, a tím pádem i ustanovení o pasportu, netýkají výrobků stanovených k posuzování shody podle zákona č. 22/1997Sb. a příslušného nařízení vlády č. 219/2016. Nelze proto vyžadovat pasport u tlakových nádob, u nichž byla posuzována shoda podle uvedených předpisů, což je valná většina tlakových nádob vyrobených v zahraničí. Povinnost dodání pasportu zůstává v případech, kdy byla tlaková nádoba vyrobena podle technické normy ČSN 69 0010, která tuto povinnost výrobci přímo ukládá.