Jak instalovat pístový kompresor?

Na správné instalaci pístového kompresoru značně závisí jeho životnost. Při instalaci dbejte zejména na následující důležité faktory:

  • prašnost prostředí - vyvarujte se instalace stroje v prašném prostředí; prach přítomný ve vzduchu může velmi rychle ucpat sací filtr a omezit přívod vzduchu do kompresoru, a tím i snížit jeho výkonnost. Současně se značně zvyšuje riziko průniku nečistot do kompresorové jednotky a její poškození. V případě, že není možné vyvarovat se takové instalaci, zajistěte alespoň výrazné zkrácení intervalů údržby.
  • vlhké prostředí - nikdy neinstalujte kompresor ve velmi vlhkém prostředí, které může způsobit výrazné zrychlení koroze částí kompresoru a možnost zkratu v elektrickém obvodu stroje. Až na výjimky nejsou kompresory určené pro venkovní provoz, kdy by mohly být poškozené vlivem deště.
  • teplota prostředí - zajistěte, aby kompresor nebyl provozován při velmi vysokých a velmi nízkých teplotách; při teplotách nad +40 °C dochází k výraznému zvýšení provozní teploty, která může poškodit těsnění a snížit účinky mazacího oleje. Při velmi nízkých teplotách, zejména pod bodem mrazu, dochází k houstnutí oleje, tvrdnutí těsnění, a hlavně hrozí riziko zmrznutí kondenzátu ve vzdušníku.
  • prostředí se škodlivými výpary - zajistěte, aby se do kompresoru nenasávaly škodlivé výpary, které by mohly nenávratně poškodit těsnění nebo povrch použitých materiálů.
  • elektroinstalace - před instalací vždy zkontrolujte stav elektrické sítě, k níž budete kompresor připojovat. Zajistěte zejména správnou izolaci vodičů, vhodnou délku kabelů a vhodné jištění. Během provozování stroje by nemělo docházet k abnormálnímu přepětí nebo podpětí v síti či k nežádoucím změnám ve frekvenci elektrického napětí.