Kdy musím provádět revize tlakové nádoby?

Pokud provozujete kompresor v domácnosti, problematika revizí tlakových nádob se vás netýká. Pokud však provozujete kompresor ve firmě, mohou se vás týkat legislativní požadavky spojené s vyhrazenými tlakovými zařízeními (dále VTZ), které jsou určené vyhláškou č.18/1979 Sb.

Z této vyhlášky vyplývá, že za vyhrazené tlakové zařízení se nepovažují mobilní a přenosné tlakové nádoby (viz §2 odst. 1 písm. b)).

U tlakových nádob stabilních je pak rozhodující provozní tlak a objem nádoby (viz §2 odst. 3 písm. a)). Pokud je provozní tlak vyšší než 0,2 MPa (2 bar) a současně je tzv. bezpečnostní součin (součin objemu nádoby v litrech a tlaku vzduchu v MPa) vyšší než 10, pak vzniká povinnost revize takové tlakové nádoby.

Pokud zakoupíte stroj, jehož vzdušník je vyhrazenou tlakovou nádobou, pak musíte učinit následující kroky:

  • před uvedením kompresoru, který obsahuje VTZ do provozu, je nutné nejprve zavolat revizního technika a zajistit provedení tzv. výchozí revize, po níž bude po 14 dnech následovat první provozní revize.
  • jmenovat ve firmě osobu zodpovědnou za evidenci VTZ – tato osoba musí shromažďovat veškeré informace o VTZ na firmě, zajišťovat provádění kontrol, revizí a dohled nad obsluhou VTZ.
  • jmenovat a zaškolit obsluhu VTZ – provoz VTZ smí provádět pouze jmenovaný zaměstnanec, který k tomu byl zaškolen revizním technikem, přičemž platnost takového školení je 3 roky.
  • provádět revize a zkoušky VTZ dané zejména normou ČSN 69 0012 – revize smí provádět pouze revizní technik s příslušným oprávněním a provádějí se při běžném provozu takto:
    • 1x ročně - provozní revize
    • každých 5 let - vnitřní revize a zkouška těsnosti
    • každých 9 let - tlaková zkouška

Naše firma disponuje několika vlastními revizními techniky a pokud potřebujete provést popsané úkony nebo poradit s legislativou, obraťte se na naše servisní oddělení.